Sylwetki

Lubelska nauka rozwija się dzięki aktywności naukowców, ambasadorów nauki, przedstawicieli środowiska akademickiego. Ich zaangażowanie jest doceniane w Polsce i za granicą. W realizacji prac badawczych, komercjalizacji wiedzy pomagają specjalne jednostki uniwersyteckie działające na lubelskich uczelniach tzw. centra transferu wiedzy i technologii. Potencjał naukowo-badawczy Miasta Lublin tworzą również instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa. Wszystkie podmioty skupiają i wspierają wybitnych przedstawicieli lubelskiej nauki, sieciują współpracę, promują osiągnięcia, naukowców oraz innowatorów. Działania na tym polu podejmuje również samorząd. Promocja i popularyzacja nauki stanowi ważny element w obszarze akademickości, w obszarze wpisanym jako jeden z priorytetowych w Strategi Rozwoju Lublina na lata 2013-2021 r.

Naukowcy

Wywiady z naukowcami

Ambasadorzy