O programie

Jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina jest dążenie do umiędzynarodowienia lubelskich uczelni. Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Miasto Lublin wychodzi z inicjatywą stworzenia programu, mającego na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych, w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, zainspirowaną działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia wyższa lub instytut badawczy, bądź naukowy, z siedzibą w Lublinie. W ramach Konkursu przewidziane jest jednorazowe wsparcie finansowe w przedziale od 5 tys. do 20 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Visiting Professors in Lublin”;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „ Visiting Professors in Lublin”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod wa-runkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisa

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu