II edycja – 2023 r.

Nabór wniosków na Wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2023 r. rozpoczął się 1 października i trwał do 31 października 2022 r.

W II edycji Konkursu zgłoszonych zostało 19 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie ponad 280 tys. zł brutto!

Sześć wybitnych osobistości świata nauki odwiedzi Lublin dzięki miejskiemu wsparciu finansowemu w ramach Konkursu Visiting Professors in Lublin. Komisja Konkursowa wyłoniła te, które jej zdaniem najlepiej przyczynią się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Wśród naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazła się prof. dr rer. nat. Gabriele Berg, Kierownik Instytutu Biotechnologii Środowiskowej Politechniki w Graz (Austria), które jest miastem partnerskim Lublina, a także pracownik Instytutu Inżynierii Rolniczej i Biogospodarki im. Leibniza oraz Uniwersytetu Poczdamskiego (Niemcy). Jej kandydaturę zgłosił Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest wybitnym biologiem, biotechnologiem i wykładowcą akademickim w zakresie technologii środowiskowych i ekologicznych. Obszar jej badań obejmuje mikrobiologię i biotechnologię środowiskową. Ten zakres wpisuje się w aktualne tendencje i kierunki europejskich i światowych badań, związane z charakterystyką jakości środowiska rolniczego, łagodzeniem zmian klimatu oraz opracowaniem rozwiązań biotechnologicznych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

W ramach wsparcia Miasta Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odwiedzi prof. Joan Garcia, reprezentujący Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania). Profesor prowadzi interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, które umożliwiają oczyszczanie ścieków i innych rodzajów odpadów, naśladujących naturalne funkcjonowanie, a tym samym maksymalizując ekoefektywność. Jego badania koncentrują się obecnie na systemach oczyszczania opartych na mikroalgach oraz na naturalnych rozwiązaniach oczyszczania wody i osadów. Ponadto jest zaangażowany w odzyskiwanie bioproduktów i bioenergii w kontekście biogospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach Konkursu, Lublin odwiedzi również prof. dr hab. Stephan Peth, pracownik Instytutu Gleboznawstwa Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze (Niemcy). Jest jednym z liderów badań nad zrozumieniem niezwykle złożonego i zróżnicowanego środowiska jakim jest gleba oraz poznaniem procesów fizykochemicznych i biologicznych w niej zachodzących. Gościć będzie w Instytucie Agrofizyki PAN. Celem prowadzonych badań Profesora jest sukcesywne dostarczanie informacji, wskazówek, technik i technologii zmierzających do zwiększenia zównoważenia rolnictwa, tj. najwyższej wydajności przy zachowaniu walorów glebowych.

Prof. Daniel Mayorga Vega, pracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Maladze (Hiszpania), to osobistość, która w ramach Programu Visiting Professors in Lublin odwiedzi Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Profesor specjalizuje się w dziedzinie aktywności fizycznej. Jego główne kierunki badań to pomiar i ocena wydolności fizycznej, badania dotyczące wychowania fizycznego oraz metaanalizy związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem, prozdrowotną aktywnością fizyczną, zachowaniami sedenteryjnymi oraz motywacją do ćwiczeń.

Kierownik Laboratorium Technologii Żywności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), prof. Marc E.G. Hendrickx odwiedzi Instytut Agrofizyki PAN. Długofalowym celem badań laboratorium, którym kieruje Profesor, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych.

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest wizyta prof. Clive Wynne’a, pracownika Wydziału Psychologii Arizona State University (USA), specjalizującego się w psychologii i zachowaniu zwierząt. Swoje badania skupia przede wszystkim na zachowaniach problemowych psów, w tym również psów schroniskowych oraz ich szansach na adaptację, a także na ulepszaniu metod szkolenia psów tropiących.

W ramach II edycji Konkursu Visiting Porfessors in Lublin, Komisja Konkursowa przyznała środki finansowe Wnioskodawcom o łącznej wysokości 101 494,00 zł brutto!

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia II edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Naukowcy II edycji Programu:

Prof. Joan Garcia – Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania)

Prof. Joan Garcia prowadzi interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, które umożliwiają oczyszczanie ścieków i innych rodzajów odpadów, naśladując naturalne funkcjonowanie, a tym samym maksymalizując eko-efektywność. Jego badania koncentrują się obecnie na systemach oczyszczania opartych na mikroalgach (takich jak wysokowydajne stawy glonowe i zamknięte lub półzamknięte fotobioreaktory) oraz rozwiązaniach opartych na przyrodzie (takich jak zbudowane mokradła) do oczyszczania wody i osadów. Ponadto jest w pełni zaangażowany w odzyskiwanie bioproduktów i bioenergii w kontekście biogogpodarki o obiegu zamkniętym. Jego wkład w rozwój nauki podkreśla fakt, że jest on współautorem ponad 160 prac naukowych opublikowanych w wysoko notowanych czasopismach i cytowanych w ostatnich czterech latach ponad 800 razy. Łączny indexs h zapraszanego profesora wynosi 53 (Scopus). Profesor Joan Garcia wygłosił także 58 wystąpień konferencyjnych. Jest autorem 17 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym oraz redaktorem naczelnym czasopisma Nature-Based Solutions (Elsevier), a także członkiem rad redakcyjnych czasopism lub redaktorem gościnnych czasopism wydawnictwa naukowego Elseviere, takich jak: Ecologicał Engineering, New Biotechnology, Science of the Total Environment, Desalinalion and Water Treatment, Ecological Engineering. Do największych osiągnięć naukowych profesora należy zaliczyć kierowanie trzema grantami międzynarodowymi uzyskanymi z funduszy Unii Europejskiej, w tym:
• PROMICON (2021-2025) finansowany z programu H2020 (440,375 €),
• INCOVER (2016-2019) finansowany z programu H2020 (807,500 €),
• ARBI (2013-2015), finansowany z 7 programu ramowego UE (490,00 €).
Praca w tych projektach przyczyniła się do rozwoju wiedzy na temat bioproduktów pozyskiwanych z sinic oraz ekologicznych oczyszczalni ścieków.

Źródło: wniosek aplikacyjny UP Lublin.

WTOREK, 25 KWIETNIA, 2023

Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
Tytuł: „Pisanie artykułów naukowych: aspekt ogólny i triki”
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, sala 134, g. 10:00 – 12:00

Wykłady skierowane do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
Tytuł: „Wykorzystanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody do ponownego wykorzystania wód”
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, sala 031, g. 15:00 – 18:00

ŚRODA, 26 KWIETNIA, 2023

Wykłady skierowane do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
Tytuł: „Wykorzystanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody do ponownego wykorzystania wód”
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, sala 031, g. 9:00 – 12:00

Wykład ogólnodostępny dla mieszkańców Lublina;
Tytuł: „Dlaczego miasta potrzebują rozwiązań opartych na zasobach przyrody?”
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, g. 14:00 – 15:00

CZWARTEK, 27 KWIETNIA, 2023

Udział w pracach badawczo–naukowych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów;
Tytuł: „Zastosowanie Rozwiązań  opartych o zasoby przyrody w zarządzaniu wodą w mieście”
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, sala 026. g. 10:00 – 16:00

PIĄTEK, 28 KWIETNIA, 2023

Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
Tytuł: „Pisanie artykułów naukowych: aspekt ogólny i triki”
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, sala 134, g. 11:30 – 13:30

SOBOTA, 29 KWIETNIA 2023

Wyjazd terenowy z pracownikami UP Lublin (Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów; Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji);
Temat: „Efektywność hydrofitowych oczyszczalni ścieków”
Poleski Park Narodowy: 10:00-15:00

Więcej na temat wizyty na stronie UP Lublin.


Fot. Anna Tuz Shaulskaya

Prof. dr hab. Stephan Peth – Uniwersytet Leibniza w Hanowerze (Niemcy)

Prof. dr hab. Stephan Peth (według bazy Scopus) jest autorem 117 publikacji, może pochwalić się 4384 cytowaniami swoich prac, a jego index Hirscha wynosi 41. Wskazane wyżej standardowe i syntetyczne parametry oceny aktywności i jakości naukowej czynią z Profesora wybitną postać w świecie nauki i autorytet w swojej dziedzinie. Obszar zainteresowań naukowych Profesora całkowicie pokrywa się z zakresem badań prowadzonych przez Instytut Agrofizyki PAN, a w szczególności Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych (tj. gleb). Badania gleboznawcze nabierają coraz bardziej istotnego znaczenia. Wynika to z faktu, że w świetle wzrostu liczby ludności rośnie też zapotrzebowanie na produkcję żywności. Prowadzi to do powstawania coraz bardziej zaawansowanych technik nawożenia i ochrony roślin. Intensyfikacja zastosowania nawozów i pestycydów prowadzi jednak do niekorzystnych zmian w strukturze gleby oraz jej bioróżnorodności. Powoduje to powstanie błędnego koła, w którym aby otrzymać wyższe plony i/lub utrzymać dotychczasowe, konieczne jest sukcesywne zwiększanie ilości nawozów i pestycydów. Z problemem tym spotyka się już zaawansowane technologicznie rolnictwo Krajów Zachodu, a problem ten dotykał będzie również rozwijającego się rolnictwa polskiego.

Dlatego naukowcy z całego świata starają się wybiec w przyszłość i coraz intensywniej dążą do zrozumienia niezwykle złożonego i zróżnicowanego środowiska, jakim jest gleba oraz poznają procesy fizykochemiczne i biologiczne w niej zachodzące. Celem badań jest sukcesywne dostarczanie informacji, wskazówek, technik i technologii zmierzających do zwiększenia zrównoważenia rolnictwa, tj. najwyższej wydajności przy zachowaniu walorów glebowych. Jednym z liderów tychże badań jest prof. dr hab. Stephan Peth z Uniwersytetu Leibniz w Hanowerze.

Od ponad 20 lat prof. dr hab. Stephan Peth prowadzi badania z zakresu fizyki, mechaniki i ekologii gleby w różnych skalach. Wyjaśnia wpływ sposobu użytkowania gruntów na przepływ wody, materii oraz energii w glebie oraz określa interakcje występujące pomiędzy sąsiednimi sferami (hydrosferą, biosferą itd.). Jako członek różnych grup badawczych finansowanych przez organizację DFG (FOR1320, FOR2179W) oraz uczestnik programu priorytetowego DFG dotyczącego ryzosfery (SPP2089) bada wpływ procesów biotycznych i abiotycznych na tworzenie sieci (bio)porów i (mikro)agregatów glebowych oraz na magazynowanie i transport wody i węgla w glebie. W badaniach tych wykorzystywana jest głównie mikrotomografia rentgenowska, która umożliwia nieinwazyjne obrazowanie dynamiki struktury gleby. Charakterystyki mikromorfologiczne porów są mierzone za pomocą metod ilościowej analizy obrazu celem powiązania struktury z funkcją gleby w mikroskali.

W skali polowej prof. dr hab. Stephan Peth od wielu lat zajmuje się badaniem bilansu wodno energetycznego gleb in situ. W ramach różnych skoordynowanych projektów, w których brał udział, zaprojektowano i stworzono sieć czujników do monitorowania gleby. Opracowano również technikę pomiarową opartą na dronach (termografię), za pomocą której można rejestrować przestrzenną zmienność temperatury gleby i drzewostanu. Obecnie Pan prof. dr hab. Stephan Peth jest zaangażowany w projekt finansowany przez Ministerstwo Hesji (AKHWA) w ramach zintegrowanego planu ochrony klimatu Hessen 2025. Jego głównym celem jest określenie wpływu rolnictwa regeneracyjnego na bilans wodno-energetyczny gleb.

Źródło: Wniosek aplikacyjny IA PAN

PONIEDZIAŁEK 22.05.2023

Spotkanie z pracownikami Instytutu Agrofizyki, przedstawienie działalności poszczególnych Zakładów Instytutu, prezentacja zaplecza naukowo-badawczego.
Instytut Agrofizyki, ul. Doświadczalna 4, godz. 9:00-13:00

Udział w pracach badawczo-naukowych realizowanych w Zakładzie Fizykochemii Materiałów Porowatych Instytutu Agrofizyki
Temat: „Wytrzymałość wodna i mechaniczna agregatów glebowych wzbogaconych organicznymi i nieorganicznymi dodatkami”
Instytut Agrofizyki, ul. Doświadczalna 4, godz. 13:00-15:00

WTOREK 23.05.2023

Wykład ogólnodostępny dla mieszkańców Lublina
Tytuł: „Trójwymiarowe obrazowanie gleby”
Aula Instytutu Agrofizyki, ul. Doświadczalna 4, godz. 11:00-13:00

ŚRODA 24.05.2023

Wyjazd krajoznawczy z pracownikami Instytutu Agrofizyki (Kozłówka, Ogród Botaniczny, Wzgórze Zamkowe i Staromiejskie)
Temat: „Urozmaicona budowa geologiczna Lubelszczyzny”

CZWARTEK 25.05.2023

Seminarium dla pracowników i doktorantów Instytutu Agrofizyki oraz zainteresowanych mieszkańców Lublina
Tytuł: „(Mikro-)mechaniczne procesy w glebach oraz ich znaczenie dla funkcjonowania gleby”
Aula Instytutu Agrofizyki, ul. Doświadczalna 4, godz. 11:00-13:00

Wyjazd terenowy z pracownikami Instytutu Agrofizyki (Podziemia Kredowe, Chełm)
Temat: „Pozostałości kopalni kredy piszącej”

PIĄTEK 26.05.2023

Udział w pracach badawczo-naukowych realizowanych w Zakładzie Fizykochemii Materiałów Porowatych Instytutu Agrofizyki
Temat: „Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na glebach użytkowanych rolniczo modyfikowanych z użyciem biodegradowalnych substancji”
Instytut Agrofizyki, ul. Doświadczalna 4, godz. 9:00-11:00

Fot. Anna Tuz Shaulskaya

Prof. Clive Wynne – Arizona State University (USA)

Urodzony w Anglii Clive Wynne studiował na University College London i University of Edinburgh. Pracował na wydziale University of Westem Australia i University of Florida, zanim przybył na Arizona State University w 2013 roku.

Jego szerokie zainteresowania obejmują psychologię porównawczą rozumianą jako obejmująca ewolucję, rozwój i postęp zachowań jednostek i grup zwierząt niebędących ludźmi. Zachowania, którymi interesuje się prof. Wynne, rozciągają się od prostych uwarunkowań do złożonych poznań.

Jego podejście jest behawiorystyczne z naciskiem na oszczędne wyjaśnienia, poznawcze w jego zainteresowaniu bogatymi zachowaniami i etologiczne w jego trosce o postrzeganie zachowania jeko narzędzia w adaptacji zwierząt do ich środowiska. Szczególnym celem prowadzonych badań jest zachowanie psów i ich dzikich krewnych. W tej dziedzinie grupa Wynne’a prowadzi badania w następujących obszarach:

 • zdolność psów domowych do reagowania adaptacyjnego na zachowania ludzi, z którymi żyją;
 • wdrożenie stosowanych technik analizy behawioralnej w leczeniu zachowań problemowych u psów;
 • zachowanie psów ze schronisk, które wpływają na ich szanse na adopcję w ludzkich domach, a także na dobrostan psów ze schronisk;
 • ulepszone metody szkolenia psów tropiących;
 • rozwój banków testowych do badania starzenia poznawczego u psów domowych;
 • ludzie jako wzbogacenie społeczne dla psowatych żyjących w niewoli.

Źródło: wniosek aplikacyjny UP Lublin.

W dniach 21-26 maja 2023 roku na zaproszenie dr inż. Justyny Wojtaś z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Visiting Professors in Lublin uczelnię odwiedzi profesor Clive Wynne reprezentujący Arizona State University.

Profesor Clive Wynne’a poprowadzi w dniu 23. maja 2023 r. (wtorek) dwa wykłady:

 • 10:00 – 12:00 – sala 301 Agro II – wykład dla Pracowników i Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Using Behavioral Science to Help Dogs in Shelters;
 • 15:00-16:00 – Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – wykład otwarty popularnonaukowy dla wszystkich mieszkańców Lublina – Who’s a Good Dog? Why a Shelter Dog Might be Your New Best Friend.

Główną tematyką badań Profesora Clive Wynne’a jest zachowanie psów i ich dzikich krewnych. Prowadzone badania dotyczą w szczególności:

 • reagowania adaptacyjnego psowatych na zachowania ludzi, z którymi żyją;
 • wdrożenia stosowanych technik analizy behawioralnej w leczeniu zachowań problemowych u psów;
 • zachowania psów ze schronisk, które wpływają na ich szanse na adopcję w ludzkich domach, a także na dobrostan psów ze schronisk;
 • ludzi jako wzbogacenia społecznego dla psowatych żyjących w niewoli.

Profesors jest Autorem wielu artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych (123 publikacje, liczba cytowań 2366, h-index = 34) oraz książek, m. in. „Tajemnice umysłów zwierząt” czy „Pies jest miłością. Dlaczego i jak Twój pies Cię kocha”.

Podczas wizyty Profesora Wynne’a odbędą się rozmowy o potencjalnej współpracy naukowo badawczej między Uniwersytetami w dziedzinach behawioru psowatych i problemów behawioralnych psów schroniskowych. W rozmowach wezmą udział pracownicy Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa oraz innych jednostek Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Omówione zostaną m.in. możliwości wspólnego wnioskowania o finansowanie prac naukowo-badawczych,  realizowania dalszych wymian akademickich, wspólnej publikacji wyników badań.

Fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Prof. dr rer. nat. Gabriele Berg – Politechnika w Graz (Austria)

Profesor Gabriele Berg jest wybitnym biologiem, biotechnologiem i wykładowcą akademickim w zakresie technologii środowiskowych i ekologicznych. Badania prowadzone przez Profesor Gabriele Berg kładą duży nacisk na rozwój zrównoważonych metod witalizacji roślin z wykorzystaniem metod biologicznych oraz obejmują molekularną analizę procesów mikrobiologicznych zachodzących w środowisku glebowym, a w szczególności w ryzosferze. Badania prowadzone pod kierunkiem Profesor Berg koncentrują się na mikrobiomach i przekładaniu uzyskanych wyników na nowe koncepcje biotechnologiczne dla środowiska, a także dla zdrowia roślin i ludzi. Wizją nowoczesnego świata, kreowaną przez Profesor Gabriele Berg jest połączenie badań i zarządzania mikrobiomem w celu zapobiegania utracie bioróżnorodności, wybuchom epidemii i rozprzestrzenianiu się wieloopornych patogenów. Specjalistyczny obszar badawczy reprezentowany przez Profesor Gabriele Berg obejmuje zakres mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej, wpisujący się w aktualne tendencje i kierunki europejskich i światowych badań, związane z charakterystyką jakości środowiska rolniczego, łagodzeniem zmian klimatu oraz opracowaniem rozwiązań biotechnologicznych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa, a także założenia kluczowych dokumentów strategicznych UE, w tym Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii na rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku. Realizowane i rozwijane przez Profesor Berg kierunki badań wychodzą naprzeciw problemom podkreślanym w działaniach programu Horyzont Europa, a w szczególności są spójne z misją „Troska o gleby to troska o życie” w ramach obszaru badawczego ukierunkowanego na zdrowe gleby i żywność, są zgodne z celami koncepcji rolnictwa regeneracyjnego, obejmującymi w szczególności przywrócenie zdrowia gleb oraz odbudowę bioróżnorodności, a także istotnie podkreślają znaczenie mikrobiomów w holistycznej koncepcji One health. Profesor Gabriele Berg jest niekwestionowanym autorytetem oraz pionierką badań z zakresu interakcji pomiędzy mikrobiomami roślinnymi i glebowymi, zarządzania mikrobiomami oraz rolą mikrobiomów w środowisku naturalnym i zdrowiu człowieka.

Źródło: wniosek aplikacyjny IA PAN

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza na otwarte wykłady popularnonaukowe, które poprowadzi prof. Gabriele Berg, reprezentująca Politechnikę w Graz (Austria). Wszyscy zainteresowani tematyką mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej będą mieli szansę wziąć udział w otwartych wykładach, podczas których Profesor Gabriele Berg omówi zagadnienia związane z mikrobiomami, w tym przybliży definicję mikrobiomu, omówi stare koncepcje i nowe wyzwania z nim związane, a także postara się przybliżyć mikrobiom gleb i roślin w kontekście przyszłości biokontroli i zdrowia ekosystemów. Otwarte wykłady będą wspaniałą okazją do bezpośredniej dyskusji z zaproszonym Gościem.

Tematy i terminy otwartych wykładów dla mieszkańców Lublina, prowadzonych w języku angielskim:

 • Definitions of the microbiome – old concepts and new challenges” Spotkanie odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 10.00 w Auli Instytutu Agrofizyki przy ul. Doświadczalnej 4;
 • Microbiome in one health conception”. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 10.00 w Auli Instytutu Agrofizyki przy ul. Doświadczalnej 4.

W ramach wizyty w Lublinie Profesor Berg w dniu 20 czerwca br. weźmie udział m.in. w VII Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk”, organizowanym przez Instytut Agrofizyki PAN, podczas którego podzieli się z uczestnikami wynikami prowadzonych badań, zaś o godz. 11:30 wygłosi wykład pn.: „Soil and plant microbiome as the future of biocontrol and ecosystem health”. Dla zainteresowanych tematyką, wykład dostępny będzie w postaci streamingu dostępnego pod linkiem.

Fot. Anna Tuz Shaulskaya

Prof. Daniel Mayorga Vega – Uniwersytet w Maladze (Hiszpania)

Prof. Daniel Mayorga Vega jest obecnie pełnoetatowym profesorem w dziedzinie wychowania fizycznego w Department of Didactics of Languages, Arts and Sports, Faculty of Education Sciences, Unive rsity of Málaga (Hiszpania). Posiada międzynarodowy doktorat, ukończył 5 letnie studia Physical Activity and Sport Sciences w Faculty of Sport Sciences na Uniwersytecie w Granadzie. Posiada międzynarodowy doktorat oraz studia magisterskie z Research in Physical Activity and Sport, jak również 3 letnie studia Physical Education Teaching ukończone na Uniwersytecie w Maladze. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem ze średnią ocen 9,24 na 10 według Degree and Sobresaliente Cum Laude (maximum score) oraz z dobył dwie nagrody podczas pierwszych studiów doktoranckich. Posiada łączną liczbę około 300 publikacji naukowych, ponad 100 prac opublikował w czasopismach z JCR i/lub SJR Impact Factor. Należy zaznaczyć, że ponad 25 prac plasuje się w Q1. Aktywnie uczestniczył w około 20 projektach naukowo badawczych, z łącznym funduszem ponad 500.000€. Od 2017 roku do bieżącej chwili zgromadził 3241 cytowań, indeks H na poziomie 28 oraz 10 index na poziomie 89. Ponadto uzyskał 5 nagród badawczych:

 • Sports Research Award 2016 (XXII Edition). Doctoral thesis. Second prize. Przy-znana przez Andalusian Institute of Sport, Ministry of Tourism and Sport, Regional Govern-ment of Andalusia.
 • Extraordinary Doctoral Thesis Award. (2015/16), University of Granada.
 • 5th Research Award (2014). Third prize. Przyznane przez Journal of Sport and Health Research, Didactic Association of Andalusia.
 • Prize for the best abstracts presented at the EXERNET Symposium. Przyznane przez Scientific Committee and Organizer of the EXERNET Symposium Physical Exercise and Health Research: Present and Future in Spain.
 • Award for publication of the research grant (top prize). Przyznane przez Vice-rectorate for by Science Policy and Research, University of Granada.

Profesor Daniel Mayorga Vega posiada 10-letnie doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie, prowadząc zajęcia we wszystkich stopniach nauczania (studia I, II i III stopnia). Ponadto brał udział w różnych programach podnoszących jakość kształcenia (Horizontal Coordinator of a Degree, Program of tutoring foreign students, and Tutorial Action Plan dla studentów na pierwszych latach studiów). Opublikował oryginalne pomoce dydaktyczne w postaci ponad 30 rozdziałów w podręcznikach. Jego główne kierunki badań to pomiar i ocena wydolności fizycznej, badania oparte na wychowaniu fizycznym oraz przeglądy systematyczne związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem, prozdrowotną aktywnością fizyczną, zachowaniami sedenteryjnymi oraz motywacją do ćwiczeń.

Źródło: Wniosek aplikacyjny UMLub.

WTOREK 5 września 2023

Wykład skierowany do studentów, wykładowców i społeczności akademickiej
Tytuł: Nowoczesne metody analizy statystycznej jako podstawa wiarygodności badań w naukach o sporcie
Centrum Symulacji Medycznej (sala 407), ul. Doktora Witolda Chodźki 4, 20-093 Lublin oraz poprzez platformę ZOOM, g. 10:00 – 11:30

Warsztat skierowany do studentów i młodzieży szkolnej
Tytuł: Pisanie i publikacja prac naukowych
Sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Doktora Witolda Chodźki 15, Lublin, g. 12:00 – 15:00

ŚRODA 6 września 2023

Konferencja ogólnodostępna dla mieszkańców Lublina: „Aktywność fizyczna w rozwoju dzieci i młodzieży”

Wydarzenie odbędzie się 6 września 2023 r. w auli ANATO (ul. Dr. K. Jaczewskiego 4, Lublin) w godzinach 10:00-13:00. Wystąpienia Pana prof. Daniela Mayorga Vegi będą tłumaczone na język polski.

Serdecznie zachęcamy do rejestracji na wydarzenie poprzez formularz: Formularz rejestracyjny na konferencję

Wykład prof. Daniela Mayorga Vegi
Temat: Ocena i promocja aktywności fizycznej dla dzieci w wieku szkolnym

Panel dyskusyjny z udziałem prof. Daniela Mayorga Vegi
Temat: Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
Aula ANATO Collegium Anatomicum, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 4, Lublin, g. 10:00 – 13:00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe
Temat: Aktywność sportowa osób starszych a podstawy naukowe
Otwarta przestrzeń Parku Ludowego i Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie, g. 18:00 – 19:30

CZWARTEK 7 września 2023
Spotkanie przedstawicieli władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z prof. Danielem Mayorga Vegą i zaproszonymi gośćmi, podsumowujące wizytę Profesora wraz z rozmowami odnośnie możliwości dalszej współpracy, g. 18:00-20:00.

Prof. Marc E.G. Hendrickx – Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia)

Długofalowym celem badań Laboratorium Technologii Żywności (LFT), którym kieruje Prof. Marc E.G. Hendrickx, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych podczas całego cyklu życia żywności. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych. Procesy można podzielić na cztery kategorie:

 • konwencjonalne i nowatorskie operacje jednostkowe nadające strukturę, takie jak mieszanie, mieszanie, homogenizacja wysokociśnieniowa, obróbka termiczna,
 • konwencjonalne i nowatorskie techniki konserwacji, takie jak obróbka termiczna, obróbka wysokociśnieniowa/termiczna,
 • warunki przechowywania, takie jak przechowywanie w lodówce lub w temperaturze otoczenia, w tym przyspieszone testowanie trwałości,
 • symulowane (in vitro/in silico) procesy trawienne, takie jak przetwarzanie pokarmu doustnego, trawienie żołądkowe, trawienie pokarmu w jelicie cienkim.

Kluczowe pytania badawcze stawiane przez Prof. Marc E.G. Hendrickxa dotyczą:

 • relacja proces-struktura: tworzenie i konserwacja struktury żywności ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przetwarzania na polimery ściany komórkowej, struktury subkomórkowe, komórkowe i wielokomórkowe oraz ich rolę w systemach żywnościowych,
 • relacja proces-struktura-zdrowie: funkcjonalność zdrowotna pod względem trawienia i/lub biodostępności składników związanych ze zdrowiem oraz związek pomiędzy trawieniem, zmianami biodostępności i właściwościami strukturalnymi oraz ich wpływem poprzez przetwarzanie,
 • relacja proces-struktura-jakość: właściwości sensoryczne, stężenia i konwersja mikroelementów oraz zanieczyszczenia wywołane procesem w odniesieniu do czynników przetwarzania, okresu trwałości i właściwości strukturalnych.

Badania obejmują podejście inżynierii odwrotnej, wychodząc od konsumenckich profili z uwzględnieniem procesów fizjologicznych podczas trawienia. Podejście badawcze integruje mechanizmy reakcji, chemometrię i kinetykę w różnych skalach długości (molekularnej, mikroskopowej, mezoskopowej i makroskopowej) oraz czasu. Obejmuje podejścia ex situ, in situ, in vitro i in silico. W szczególności badania Prof. Marc E.G. Hendrickxa skupiają się na żywności i składnikach na bazie owoców, warzyw i roślin strączkowych.

Źródło: Wniosek aplikacyjny IA PAN.

NIEDZIELA 10 września 2023 r.

 • Przyjazd do Lublina
 • Udział w Welcome Party w Hotelu Mercure Lublin Centrum podczas 14. Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej (14th International Conference on Agrophysics)
 • Zwiedzanie Starego Miasta
 • Kolacja

PONIEDZIAŁEK 11 września 2023 r.

 • godz. 9:30 – wykład otwarty prof. Marc’a E.G. Hendrickx’a pt. „The impact of processing on quality and health related aspects of foods“ w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Lublin Centrum podczas 14. Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej (14th International Conference on Agrophysics) – wykład dostępny w postaci streamingu.
 • Uczestnictwo w Warsztatach „Fruit Structure Workshop” podczas Konferencji, w tym obiad.
 • Kolacja

WTOREK 12 września 2023 r.

 • godz. 9:00 – wykład otwarty prof. Marc’a E.G. Hendrickx’a pt. „Process structure function relations of cell wall materials in food systems“ w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Lublin Centrum podczas 14. Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej (14th International Conference on Agrophysics) – wykład dostępny w postaci streamingu.
 • Uczestnictwo w Warsztatach „Fruit Structure Workshop” podczas Konferencji
 • Prezentacja możliwości naukowych Instytutu Agrofizyki PAN i Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, wizyta w laboratoriach Instytutu – omówienie obszarów potencjalnej współpracy badawczej
 • Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Wsi Lubelskiej wraz z kolacją.

ŚRODA 13 września 2023 r.

 • Prezentacja historii miasta Lublin: zwiedzanie Lublina oraz Muzeum Narodowego w Lublinie z przewodnikiem
 • Obiad
 • Zwiedzanie ciekawych okolic Lublina
 • Kolacja

CZWARTEK 14 września 2023 r.

 • Spotkanie z Dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN – omówienie obszarów potencjalnej współpracy organizacyjnej, w tym standardów kształcenia doktorantów
 • Obiad w Instytucie Agrofizyki PAN
 • Wyjazd Profesora.