II edycja – 2023 r.

Nabór wniosków na Wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2023 r. rozpoczął się 1 października i trwał do 31 października 2022 r.

W II edycji Konkursu zgłoszonych zostało 19 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie ponad 280 tys. zł brutto!

Sześć wybitnych osobistości świata nauki odwiedzi Lublin dzięki miejskiemu wsparciu finansowemu w ramach Konkursu Visiting Professors in Lublin. Komisja Konkursowa wyłoniła te, które jej zdaniem najlepiej przyczynią się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Wśród naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazła się prof. dr rer. nat. Gabriele Berg, Kierownik Instytutu Biotechnologii Środowiskowej Politechniki w Graz (Austria), które jest miastem partnerskim Lublina, a także pracownik Instytutu Inżynierii Rolniczej i Biogospodarki im. Leibniza oraz Uniwersytetu Poczdamskiego (Niemcy). Jej kandydaturę zgłosił Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest wybitnym biologiem, biotechnologiem i wykładowcą akademickim w zakresie technologii środowiskowych i ekologicznych. Obszar jej badań obejmuje mikrobiologię i biotechnologię środowiskową. Ten zakres wpisuje się w aktualne tendencje i kierunki europejskich i światowych badań, związane z charakterystyką jakości środowiska rolniczego, łagodzeniem zmian klimatu oraz opracowaniem rozwiązań biotechnologicznych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

W ramach wsparcia Miasta Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odwiedzi prof. Joan Garcia, reprezentujący Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania). Profesor prowadzi interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, które umożliwiają oczyszczanie ścieków i innych rodzajów odpadów, naśladujących naturalne funkcjonowanie, a tym samym maksymalizując ekoefektywność. Jego badania koncentrują się obecnie na systemach oczyszczania opartych na mikroalgach oraz na naturalnych rozwiązaniach oczyszczania wody i osadów. Ponadto jest zaangażowany w odzyskiwanie bioproduktów i bioenergii w kontekście biogospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach Konkursu, Lublin odwiedzi również prof. dr hab. Stephan Peth, pracownik Instytutu Gleboznawstwa Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze (Niemcy). Jest jednym z liderów badań nad zrozumieniem niezwykle złożonego i zróżnicowanego środowiska jakim jest gleba oraz poznaniem procesów fizykochemicznych i biologicznych w niej zachodzących. Gościć będzie w Instytucie Agrofizyki PAN. Celem prowadzonych badań Profesora jest sukcesywne dostarczanie informacji, wskazówek, technik i technologii zmierzających do zwiększenia zównoważenia rolnictwa, tj. najwyższej wydajności przy zachowaniu walorów glebowych.

Prof. Daniel Mayorga Vega, pracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Maladze (Hiszpania), to osobistość, która w ramach Programu Visiting Professors in Lublin odwiedzi Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Profesor specjalizuje się w dziedzinie aktywności fizycznej. Jego główne kierunki badań to pomiar i ocena wydolności fizycznej, badania dotyczące wychowania fizycznego oraz metaanalizy związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem, prozdrowotną aktywnością fizyczną, zachowaniami sedenteryjnymi oraz motywacją do ćwiczeń.

Kierownik Laboratorium Technologii Żywności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), prof. Marc E.G. Hendrickx odwiedzi Instytut Agrofizyki PAN. Długofalowym celem badań laboratorium, którym kieruje Profesor, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych.

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest wizyta prof. Clive Wynne’a, pracownika Wydziału Psychologii Arizona State University (USA), specjalizującego się w psychologii i zachowaniu zwierząt. Swoje badania skupia przede wszystkim na zachowaniach problemowych psów, w tym również psów schroniskowych oraz ich szansach na adaptację, a także na ulepszaniu metod szkolenia psów tropiących.

W ramach II edycji Konkursu Visiting Porfessors in Lublin, Komisja Konkursowa przyznała środki finansowe Wnioskodawcom o łącznej wysokości 101 494,00 zł brutto!

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia II edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Naukowcy II edycji Programu:

Prof. Joan Garcia – Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania)

Sylwetka

Program wizyty – 24-30 kwietnia 2023 r.

Fot. Anna Tuz Shaulskaya

Prof. dr hab. Stephan Peth – Uniwersytet Leibniza w Hanowerze (Niemcy)

Sylwetka

Program wizyty – 21-26 maja 2023 r.

Fot. Anna Tuz Shaulskaya

Prof. Clive Wynne – Arizona State University (USA)

Sylwetka

Program wizyty – 21-26 maja 2023 r.

Fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Prof. dr rer. nat. Gabriele Berg – Politechnika w Graz (Austria)

Sylwetka

Program wizyty – 19-25 czerwca 2023 r.

Fot. Anna Tuz Shaulskaya

Prof. Daniel Mayorga Vega – Uniwersytet w Maladze (Hiszpania)

Sylwetka

Program wizyty – 2-9 września 2023 r.

Prof. Marc E.G. Hendrickx – Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia)

Sylwetka

Program wizyty – 10-14 września 2023 r.