Jak profesorowie z Lublina będą wspierać EASA

Czterech naukowców z Lublina zostało członkami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, prestiżowej, międzynarodowej organizacji. Postanowiliśmy zadać każdemu z Profesorów dwa pytania. Odpowiedzi dotyczą zawodowych planów, jak i możliwości badawczo-rozwojowych na reprezentowanych przez Nich uczelniach. Zachęcamy do lektury!

Jaki wpływ na dalsze naukowe dokonania, realizację zawodowej ścieżki będzie miało dla Pana Rektora przyznanie członkostwa w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki? Do czego to prestiżowe wyróżnienie zobowiązuje i co umożliwia?

Dołączenie do grona ponad 2 tys. członków z całego świata, w tym 34 laureatów Nagrody Nobla, to rzeczywiście wyjątkowe wyróżnienie, za które jestem bardzo wdzięczny. Traktuję je jako podsumowanie mojej dotychczasowej aktywności naukowej, ale jednocześnie podchodzę do niego jak do kolejnego wyzwania, otwarcia na nowe możliwości. Przede mną jeszcze wiele pracy. Członkostwo w Akademii to nie tylko prestiż, ale i zobowiązanie do ciągłego doskonalenia się i dzielenia najnowszą wiedzą z innymi badaczami. Z czasem my – naukowcy przekonujemy się, jak ogromną rolę odgrywa uczestnictwo w różnych organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych. To w takich miejscach można nasiąkać atmosferą, poznawać ludzi, wymieniać się nowinkami. I dlatego m.in. prowadzimy rozmowy wśród członków Akademii, aby na Politechnice Lubelskiej zorganizować duże międzynarodowe wydarzenie na temat roli systemów lądowych w ograniczeniu zmian klimatycznych.

W jaki sposób i w jakim zakresie Politechnika Lubelska, jedna z najbardziej innowacyjnych Uczelni w Polsce, pozwala swoim naukowcom na realizację naukowych aspiracji, również pod kątem współpracy z innymi uczelniami z Polski, jak i z zagranicy?

Prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz skuteczny transfer najlepszych rozwiązań na rynek traktuję jako główne zadania uczelni. I takie też są oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i samych badaczy. Dlatego tak dużą wagę przykładam do tworzenia na uczelni odpowiedniego zaplecza sprzętowego, organizacyjnego i finansowego, ale i twórczego klimatu. Wszystko po to, aby pracownicy byli zainteresowani działalnością naukową, komercjalizacją i chcieli korzystać z ochrony patentowej. Sądzę, że na naszej uczelni to się udaje.

Jaki jest nasz patent na sukces? Zostawiam naszym naukowcom dużo pola do własnej aktywności, jednocześnie oferując im programy projakościowe i atrakcyjne systemy motywacyjne. Dzięki temu prowadzą oni duże projekty badawcze oraz publikują w najbardziej prestiżowych czasopismach, co w bezpośredni sposób przekłada się zarówno na osiągnięcia ich samych, jak i renomę całej uczelni. Przykłady? Po raz drugi z rzędu otrzymaliśmy nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest ona potwierdzeniem wysokiej jakości naszych publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych. Nasi naukowcy znaleźli się w rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie za 2019 rok. Lista TOP 2% zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. I zupełnie świeża sprawa, złożyliśmy dwa wnioski w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa”, których celem jest wzmacnianie współpracy z gospodarką i społeczeństwem oraz umiędzynarodowienie uczelni.

Jaki wpływ na dalsze naukowe dokonania, realizację zawodowej ścieżki będzie miało dla Pana Rektora przyznanie członkostwa w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki? Do czego to prestiżowe wyróżnienie zobowiązuje i co umożliwia?

Członkostwo w Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Członkami Akademii jest wielu wybitnych naukowców z Europy, wśród nich również laureaci Nagrody Nobla, to na pewno zobowiązuje do jeszcze większego wysiłku w pracy naukowej. Chciałbym, aby poprzez Europejską Akademię Nauk i Sztuk poszerzać współpracę naukową nie tylko moją, ale Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z różnymi ośrodkami naukowymi w Europie. Sądzę, że wymiernymi efektami takiej współpracy naukowo-badawczej będą znakomite osiągnięcia oraz wsparcie finansowe z instytucji międzynarodowych projektów badawczych.

W jaki sposób i w jakim zakresie Uniwersytet Przyrodniczy, jedna z najbardziej innowacyjnych Uczelni w Polsce, pozwala swoim naukowcom na realizację naukowych aspiracji, również pod kątem współpracy z innymi uczelniami z Polski, jak i z zagranicy?

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, oprócz badań podstawowych, realizowane są również badania aplikacyjne, do których przywiązujemy dużą wagę, gdyż to one są główną siłą innowacji w gospodarce. Takich osiągnięć pracownicy Naszej Uczelni mają wiele. Są to różne patenty, wzory użytkowe oraz produkty aplikowane do gospodarki.

W swoim programie wyborczym podkreślałem bardzo mocno rozwój współpracy naukowo-badawczej z ośrodkami zagranicznymi. Wielu pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie współpracuje z różnymi uniwersytetami i instytutami badawczymi na całym świecie. Efektami tej współpracy są publikacje naukowe oraz projekty badawcze. Wielu pracowników odbyło staże w ośrodkach zagranicznych. To wszystko przyczynia się nie tylko do rozwoju naukowego pracowników, ale przede wszystkim do rozwoju nauki. Sądzę, że członkostwo w Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk będzie również przyczyniać się do poszerzenia współpracy naukowej Naszego Uniwersytetu z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Jaki wpływ na dalsze naukowe dokonania, realizację zawodowej ścieżki będzie miało dla Pana Rektora przyznanie członkostwa w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki? Do czego to prestiżowe wyróżnienie zobowiązuje i co umożliwia?

Europejska Akademia Nauki i Sztuki to prestiżowa międzynarodowa organizacja pozarządowa, powołana w 1990 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich, analizująca i rozwiązująca problemy stojące przed społecznością europejską oraz wspierająca twórczość naukową i artystyczną. Członkowie EASA reprezentują nauki humanistyczne, medyczne, artystyczne, przyrodnicze, społeczne (w tym prawo i ekonomię), techniczne, religijne oraz związane z zarządzaniem.

Przyznanie członkostwa w tej organizacji jest bardzo dużym wyróżnieniem i uznaniem mnie za osobę otwartą, innowacyjną i działającą dla dobra nauki. W moim przypadku ta przynależność pozwoli promować i rozwijać osiągnięcia polskiej nauki w zakresie zagospodarowania różnego rodzaju odpadów – ze szczególnym uwzględnieniem popiołów lotnych w technologiach istotnych dla rozwoju budownictwa, inżynierii środowiska czy rolnictwa. Jestem pełen nadziei, że tego typu działania zaowocują jeszcze większym umiędzynarodowieniem prac, które prowadzone są w ramach mojego zespołu badawczego MSAGroup jak i całej Politechniki Lubelskiej. Ten istotny proces przełoży się na wzrost zainteresowania naukowców odbywaniem staży badawczych, realizacją międzynarodowych projektów badawczych czy zwiększeniem liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.

W jaki sposób i w jakim zakresie Politechnika Lubelska, jedna z najbardziej innowacyjnych Uczelni w Polsce, pozwala swoim naukowcom na realizację naukowych aspiracji, również pod kątem współpracy z innymi uczelniami z Polski, jak i z zagranicy?

Jestem ogromnie dumny z faktu że od wielu lat Politechnika Lubelska jest postrzegana jako jedna z najbardziej innowacyjnych Uczelni w Polsce. To efekt ogromnego zaangażowania naszych Pracowników i podejmowanie przez nich zagadnień badawczych, które są istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Jako Władze Uczelni staramy się wypracować jak najbardziej sprzyjające do rozwoju naukowego warunki pracy. Dlatego wdrażamy cały pakiet programów projakościowych obejmujących wyjazdy pracowników na staże badawcze do renomowanych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, przyjazdy do nas wybitnych naukowców z całego świata. Tego typu działania znacząco wzmocnią proces umiędzynarodowienia uczelni, co z pewnością przełoży się na jej rozpoznawalność w świecie nauki.

Jaki wpływ na dalsze naukowe dokonania, realizację zawodowej ścieżki będzie miało dla Pani Profesor przyznanie członkostwa w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki? Do czego to prestiżowe wyróżnienie zobowiązuje i co umożliwia?

Europejska Akademia Nauki i Sztuki została powołana w 1990 roku w Salzburgu. Założyciele Akademii zdawali sobie sprawę, że poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami kryzysu społecznego wymaga zaangażowania ludzi z różnych dziedzin, dlatego też stworzyli interdyscyplinarną i ponadnarodową sieć, która obecnie skupia ok. 2000 osób, także przedstawicieli krajów spoza Europy.

Celem Akademii jest działanie na rzecz promowania postępu naukowego i społecznego oraz wzmocnienia znaczenia europejskiej społeczności naukowej. Przede wszystkim chodzi jednak o stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń, dzięki której możliwe jest poszukiwanie odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne, etyczne, czy środowiskowe, które przekraczają granice państw.

Z racji prestiżu, jakim cieczy się Akademia w środowisku naukowym przyznanie mi członkostwa w Niej jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem do większego zaangażowania w pracę naukową. Bycie członkiem międzynarodowej wspólnoty akademickiej daje także możliwości nawiązania współpracy z wybitnymi naukowcami, prowadzącymi badania w różnych dziedzinach nauki, co pozwala na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, których działaniom przyświeca ten sam cel nadrzędny – rozwiązywanie problemów społeczności europejskiej.

W jaki sposób i w jakim zakresie Politechnika Lubelska, jedna z najbardziej innowacyjnych Uczelni w Polsce, pozwala swoim naukowcom na realizację naukowych aspiracji, również pod kątem współpracy z innymi uczelniami z Polski, jak i z zagranicy?

Politechnika Lubelska jest otwarta na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, szczególnie zagranicznymi. Zarówno pracownicy, jak i studenci mają szerokie możliwości zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i podnoszenia swoich kompetencji badawczych w ośrodkach zagranicznych, gdzie mogą uczestniczyć w długoterminowych stażach, czy też krótkich wizytach studyjnych. Podczas tych wyjazdów mają możliwości prowadzenia badań, doskonalenia swojego warsztatu badawczego, ale przede wszystkim mogą nawiązać bezpośrednie kontakty z naukowcami z innych krajów. A to jest istotny warunek rozwoju nauki. Kontakty te w przyszłości mogą zaowocować stworzeniem zespołów badawczych, których atutem będzie możliwość spojrzenia na rozwiązywane problemy z szerokiej perspektywy.

Jednak wyjazdy to nie jedyna możliwość nawiązania współpracy z naukowcami z innych krajów. Można ich spotkać również na Uczelni, gdzie w ramach realizacji różnych programów prowadzą badania wraz z pracownikami Politechniki lub dzielą się z nami swoją wiedzą. Wsparciem dla pracowników chcących realizować naukowe pasje za granicą są specjalnie powołane zespoły, które upowszechniają informacje o aktualnych projektach, możliwościach i warunkach ubiegania się o dofinansowanie na wyjazd czy przyjęcie naukowca zza granicy.

Więcej na ten temat można przeczytać w naszych aktualnościach, na stronie: nauka.lublin.eu.