Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina

Obyło się pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. 19 maja w inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział członkowie Rady oraz rektorzy lubelskich uczelni. Nowy społeczny organ opiniodawczo-doradczy, powołany 15 kwietnia br., tworzy dziesięciu specjalistów w dziedzinie gospodarki, w tym przedstawiciele lubelskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Pierwsze posiedzenie Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina, w sali sesyjnej w Ratuszu.

W pierwszym inauguracyjnym spotkaniu oprócz członków Rady wzięli również udział zaproszeni przez Prezydenta Miasta Lublin goście:

  • JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • . JM Rektor ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – Prorektor ds. ogólnych i rozwoju – Politechnika Lubelska
  • JM Rektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • prof. Makary Stasiak, Prezydent WSPA-– Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Inicjatywę Pana Prezydenta Lublina, dr. Krzysztofa Żuka oceniam bardzo pozytywnie. Jest ona bezpośrednią kontynuacją działań integrujących środowisko akademickie Lublina, uczelnie publiczne i niepubliczne, rozpoczętych wiele lat temu, a mających swój bezpośredni wydźwięk w przygotowanej Strategii Rozwoju Lublina do 2020 r. Głównym celem działania nowej Rady jest dalsza integracja różnych podmiotów współtworzących akademickość oraz przestrzeń badawczo-rozwojową i społeczno-biznesową miasta w celu podejmowania wspólnych działań. Mają się one przekładać bezpośrednio na wzbogacenie Strategii Rozwoju Lublina 2030 o propozycje środowiska akademickiego, a pośrednio – na dalszy rozwój Lublina, jako silnego ośrodka akademickiego, z bogatymi relacjami międzynarodowymi i istotnym wkładem w rozwój społeczno-gospodarczy miasta i regionu

Na przewodniczącego Rady wybrany został jednogłośnie dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodniczącym został dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Miasta Lublin.

W skład Rady wchodzą:

1. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

2. Małgorzata Baran-Sanocka – Dyrektor Administracyjny, Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

3. prof. dr hab. inż. Anna Halicka – Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

4. dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

5. prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – Prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

6. dr Sylwester Bogacki, prof. WSEI – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

7. doc. Henryk Stefanek – Prezydent i Kanclerz – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

8. dr Maria Mazur – Prorektor ds. ogólnych – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

9. dr Maria Bernat, prof. WSNS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie;

10. dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości – Urząd Miasta Lublin.

Po ukonstytuowaniu się Rady zostały omówione wspólne obszary tematyczne oraz plan pracy Rady. Wśród zaproponowanych tematów znalazły się m.in: Strategia Lublin 2030 – zaproszenie do współpracy przy tworzeniu Strategii, opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, internacjonalizacja uczelni, w tym tworzenie wspólnych kierunków anglojęzycznych, transfer wiedzy z uczelni do biznesu, wzmocnienie współpracy w zakresie innowacji, synergia, rozwój medycyny międzynarodowej, wspieranie procesu pozyskiwania przedsiębiorców zewnętrznych, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Na zdjęciu członkowie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina podczas głosowania