Uniwersytet Przyrodniczy podpisał z Lubelską Spółdzielnią Usług Mleczarskich w Lublinie (LSUM) porozumienie o współpracy.

Porozumienie zostało zawarte 14 maja br. i podpisali je: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, a po stronie LSUM – Prezes Zarządu Agnieszka Beata Bożyk.

Przedmiotem współpracy będzie:

1) badania naukowe nowych technologii z zakresu ekologii, inżynierii środowiska oraz ochrony
i kształtowania środowiska;

2) współwystępowanie w celu uzyskania funduszy na realizację projektów naukowych
i badawczo-rozwojowych;

3) organizacja seminariów i konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych;

4) organizacja praktyk studenckich;

5) prowadzenie innych działań związanych z zakresem pracy naukowej prowadzonej przez Uniwersytet.

Więcej: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie