Miasto Lublin uruchomiło nowy instrument wsparcia lubelskiego środowiska akademickiego – Program Visiting Professors in Lublin

Prezydent Miasta Lublin, w drodze zarządzenia uruchomił nowy program wsparcia skierowany do uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, zlokalizowanych na terenie miasta, który przyczynić ma się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia lubelskiego środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina. Program przyjął nazwę Visiting Professors in Lublin.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, zainspirowaną działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

W ramach Programu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r. Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpoczyna się 1 października i trwa do 15 listopada 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy do Programu można doręczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin. Można go również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres: biznes@lublin.eu lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.nauka.lublin.eu.

Plakat promujący program Visiting Professors in Lublin