Visiting Professors in Lublin

Jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina jest dążenie do umiędzynarodowienia lubelskich uczelni. Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Miasto Lublin wychodzi z inicjatywą stworzenia programu, mającego na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych, w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, zainspirowaną działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

Plakat promujący Program Visiting Professors

Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia wyższa lub instytut badawczy, bądź naukowy, z siedzibą w Lublinie. W ramach Konkursu przewidziane jest jednorazowe wsparcie finansowe w przedziale od 5 tys. do 20 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

 • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Visiting Professors in Lublin”;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „ Visiting Professors in Lublin”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod wa-runkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisa

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Ogłoszenie o Konkursie dostępne na stronie bip.lublin.eu.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpoczął się 1 października i trwał do 15 listopada 2021 r.

W pilotażowej edycji Konkursu zgłoszono 20 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niemal 300 tys. zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła sześć kandydatur uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu, których obecność w mieście przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Wśród wyłonionych naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazł się m.in. dr hab. Luis Inostroza, pracownik Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum (Niemcy), zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, którego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska. Posiada doświadczenie zawodowe w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji, jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

W ramach Konkursu Lublin odwiedzi również prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz – pracownik Katedry Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty w Edmonton (Kanada), którego obszar specjalizacyjny stanowi informatyka, automatyka oraz robotyka, w tym cybernetyka techniczna oraz elektronika biomedyczna. Jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowych, udzielającym się czynnie również w komitetach redakcyjnych i radach naukowych wiodących czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prof. Witold Pedrycz będzie gościł na Politechnice Lubelskiej prowadząc seminaria i warsztaty naukowe, ogólnodostępne dyskusje panelowe i wykłady oraz włączając się w prowadzone aktualnie przez uczelnię prace badawczo-naukowe.

W ramach wsparcia Gminy Lublin, swoją obecnością na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zaszczyci prof. Om Prakash Kharbanda – wybitny klinicysta i naukowiec, stale przyczyniający się do rozwoju ortodoncji, łączący wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie), współpracującym m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia oraz rządem indyjskim w takich inicjatywach, jak National Knowledge Network oraz National Oral Health Program.

Kolejna osoba – Prof. Andrew Rothwell – to pracownik Loughborough University, School of Business and Economics, osobistość, która w ramach Programu Visiting Professors in Lublin odwiedzi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Profesor specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwojem kadr, podczas swojej wizyty uczestniczyć będzie nie tylko w pracach naukowo-badawczych, ale również przeprowadzi otwarte spotkania ze studentami lubelskich uczelni z zakresu zarządzania rozwojem zawodowym oraz zatrudnieniu studentów i absolwentów w środowisku międzynarodowym.

Wśród zaproszonych osób znalazła się również dr Francesca Lionetti, która gościć będzie w Lubelskiej Akademii WSEI w ramach obchodów Światowego Dnia Obchodów Wrażliwości – to psycholożka rozwoju oraz badaczka specjalizująca się w rodzicielstwie, przywiązaniu, rozwoju społeczno-emocjonalnym i wrażliwości na środowisko, adiunkt na Wydziale Neuronauki, Obrazowania i Nauk Klinicznych w Gabriele d’Annunzio University Chieti-Pescara (Włochy).

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest przyjazd prof. dr hab. Stefaana Poedtsa – kierownika Katedry Matematyki w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), przewodniczącego ESA Space Weather Working Team, specjalizującego się w astrofizyce Słońca, pogodzie słonecznej oraz jej oddziaływaniu na Ziemię.

Łączna wartość przyznanego przez Komisję Konkursową wsparcia wyniosła 80 000,00 zł brutto.

Cieszę się, że pilotażowa edycja Konkursu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony lubelskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych. Dzięki temu mogliśmy poznać potrzeby oraz wyzwania, jakie stoją przed instytucjami, które dążą do nawiązywania trwałych kontaktów międzynarodowych, w tym współpracy badawczej. Te nawiązywane relacje w dłuższym okresie przyczyniają się do wzmacniania pozycji Lublina jako atrakcyjnego ośrodka kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. Wszystkim Laureatom serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnym naborze do Programu Visiting Professors in Lublin.

mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Sylwetki naukowców I edycji Programu:

dr hab. Luis Inostroza

Pracownik Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum (Niemcy), którego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych, ekonomia miejska, analiza zmian pokrycia terenu oraz przestrzenne metody badań ilościowych. Profesor posiada doświadczenie zawodowe w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji, jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

Dr hab. Luis Inostroza jest jednym z wiodących naukowców, zajmujących się koncepcją metabolizmu w odniesieniu do analiz struktur urbanistycznych, jako transdyscyplinarnej i przekrojowej koncepcji łączącej w spójny sposób różnorodne zagadnienia przestrzenne. Jako pierwszy zaproponował on koncepcję technomasy (technomass), jako podstawowego wskaźnika metabolizmu miejskiego. Technomasa pozwala analizować i mierzyć metaboliczne zachowania ekosystemów miejskich, biorąc pod uwagę procesy akumulacji materiału. Technomasa odpowiada za całą materię, która została przekształcona przez ludzką działalność na jednostkę powierzchni i czasu, tworząc w ten sposób bezpośredni związek z ekonomią. Technomasa może znacząco pomóc ekologom w podsumowaniu złożonej struktury przestrzennej środowisk miejskich, a planistom w zrozumieniu ekologicznych i ekonomicznych konsekwencji poszczególnych form miejskich.

Poza tym, w aspekcie działalności naukowej znaczącym osiągnięciem profesora jest uzyskanie pozycji: redaktora naczelnego czasopisma Elsevier ECOSYSTEM SERVICES (IF 5.45), redaktora serii książek wydawnictwa SPRINGER: Landscape and Spatial Planning Perspectives oraz bycie członkiem rady redakcyjnej czasopisma Elseviere Landscape and Urban Planning (IF 6.14). Dr hab. Luis Inostroza jest obecnie członkiem komitetu wykonawczego Ecosystem Services Partnership (ESP), członkiem Society for Urban Ecology (SURE), członkiem European Land-use Institute (ELI) oraz członkiem czarterowym Royal Institute brytyjskich architektów (RIBA).

Źródło: wniosek aplikacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz

Pracownik Katedry Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty w Edmonton (Kanada) oraz Profesor w Kanadyjskiej Katedrze Badań (Poziom I), którego obszar specjalizacyjny stanowi informatyka, automatyka oraz robotyka, w tym cybernetyka techniczna, elektronika biomedyczna, komputerowe systemy sterowania oraz teoria systemów. Jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowych, udzielającym się czynnie również w komitetach redakcyjnych i radach naukowych wiodących czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Dorobek naukowy prof. Witolda Pedrycza charakteryzuje się wszechstronną międzynarodową współpracą naukową z ośrodkami na całym świecie. Wśród ośrodków, z którymi Profesor podjął współpracę znajdują się:

 • Uniwersytet w Nottingham Trent, UK – w zakresie przetwarzania granularnego jako paradygmatu systemów inteligentnych;
 • Uniwersytet w Neapolu i Uniwersytet w Salerno, Włochy – w zakresie matematycznych podstaw systemów relacyjnych, rozmytych równań relacyjnych i ich zastosowania w modelowaniu systemów;
 • Tokijski Instytut Technologiczny, Tokio, Japonia – w zakresie inteligencji obliczeniowej i systemów inteligentnych z położeniem nacisku na autonomiczne roboty, przetwarzanie i rozumienie obrazu;
 • Uniwersytet Campinas, Brazylia – w zakresie modelowania i sterowania rozmytego, rozmytych sieci Petriego;
 • Uniwersytet Wonkwong i Uniwersytet Suwon, Korea – z zakresu modelowania rozmytego z położeniem nacisku na wielomianowe sieci neuronowe i ich projektowanie z wykorzystaniem inteligencji obliczeniowej;
 • Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, Polska – w zakresie eksploracji danych, modeli WWW, modelowania lingwistycznego;
 • Uniwersytet Salerno, Włochy – w zakresie klasyfikacji heterogenicznych danych WWW;
 • Uniwersytet Bozen, Włochy – w zakresie ilościowej inżynierii oprogramowania i inteligencji obliczeniowej;
 • Instytut Inżynierii Biomedycznej, CNR, Padwa, Włochy – w zakresie rozpoznawania wzorców w zastosowaniu do analizy sygnałów biomedycznych;
 • Politechnika w Hong Kongu – w zakresie inteligencji obliczeniowej w biometrii multimodalnej;
 • Uniwersytet Milan, Włochy – w zakresie formalnych modeli uczenia sieci neuronowych i ich interpretowalności;
 • Instytut Techniczny Dalian, Chiny – w zakresie aksjomatycznej teorii zbiorów rozmytych (AFS) i jej zastosowania;
 • Chińska Akademia Nauk, Beijing iShenyang, Chiny – w zakresie obliczeń granularnych i modelowania rozmytego ze szczególnym uwzględnieniem rozmytych modeli komórkowych;
 • Uniwersytet Warszawski, Polska – w zakresie zbiorów przybliżonych i hybrydowych modeli zbiorów przybliżonych i rozmytych;
 • Uniwersytet Weseda, Japonia – w zakresie obliczania DNA i optymalizacji, inteligencji obliczeniowej;
 • Instytut Technologiczny Tijuana, Meksyk – w zakresie zbiorów rozmytych typu 2 i ich zastosowania.

Działalność naukowo-badawcza prof. Witolda Pedrycza obejmuje badania w zakresie inteligencji obliczeniowej, systemów wspomagania decyzji i odkrywania wiedzy z danych. Działalność ta przyczyniła się do zaprojektowania i analizy inteligentnych systemów zorientowanych na człowieka, ma pionierski charakter oferując całkowicie nowy, bardzo oryginalny i wszechstronny wkład w rozwijające się obecnie obszary inteligencji obliczeniowej. Prof. Witold Pedrycz stworzył podwaliny Granular Computing, jest autorem serii przełomowych monografii na ten temat.

Źródło: wniosek aplikacyjny Politechniki Lubelskiej.

prof. Om Prakash Kharbanda

Wybitny klinicysta i naukowiec, stale przyczyniający się do rozwoju ortodoncji, łączący wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie), współpracującym m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia oraz rządem indyjskim w takich inicjatywach, jak National Knowledge Network oraz National Oral Health Program. Szef w Centrum Edukacji i Badań Stomatologicznych, Dyrektor w Centrum Współpracy z WHO ds. Promocji Zdrowia Jamy Ustnej oraz Centrum Doskonałości Wdrażania Narodowego Programu Zdrowia Jamy Ustnej, w okresie od 9 stycznia 2014 do 29 lutego 2020 r. Szef Centrum Edukacji Medycznej, Technologii i Innowacji KL Wig (CMET-I) (All India Institute of Medical Sciences New Delhi).

Profesor Kharbanda to atywny i zaangażowany członek indyjskiego stowarzyszenia na rzecz badań stomatologicznych (IADR), gdzie pełnił różne funkcje finalnie awansując na stanowisko prezesa. Wybitny klinicysta, badacz i administrator. Profesor ma globalną wizję w zakresie profilaktyki ortodontycznej. Odbył szkolenia naukowe w Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Był głęboko zaangażowany w doradzanie rządowi w zakresie ram zdrowia jamy ustnej w Indiach. Aktywnie współpracował z National Knowledge Network (NKN), National Oral Health Program (NOHP) Ministerstwa Zdrowia i Opieki Rodzinnej (MOH & FW), Indian Council of Medical Research (ICMR), WHO i COCHRANE Global Alliance Manchester, m.in. instytucje krajowe i międzynarodowe. Jako aktywny orędownik szkolnictwa wyższego i jakości w nauczaniu, był odpowiedzialny za modernizację CDER w najnowocześniejsze urządzenia do opieki nad złożonymi chorobami jamy ustnej i zębów.

Współpracując z naukowcami z różnych dziedzin, był pionierem koncepcji platformy cyfrowej i zaawansowanej technologii dla innowacji, badań, automatyzacji i edukacji pacjentów w naukach o zdrowiu, prowadząc do opracowania i wykorzystania „AutoCEPH” oraz interaktywnego krajowego cyfrowego portalu i aplikacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej „eDantSeva”.

Współpraca rozszerzyła się na automatyzację w obrazowaniu wolumetrycznym 3D, co doprowadziło do dwóch patentów w USA. Kontynuacją tego jest Innowacyjna sztuczna inteligencja, międzynarodowa współpraca nad zastosowaniami stomatologicznymi. AIIMS jest najwyższym indyjskim instytutem medycznym, a wyzwanie ustanowienia tożsamości zdrowia zębów i jamy ustnej w podstawowej opiece zdrowotnej dla zaawansowanej edukacji i leczenia, badań interdyscyplinarnych i stomatologii zdrowia publicznego.

W trakcie pandemii COVID-19 Profesor OP Kharbanda wniósł znaczący wkład w opracowanie wytycznych dla praktyki stomatologicznej, jako krajowy doradca pod egidą MOH&FW, ICMR, WHO, Indian Dental Association. Zbadał możliwości badań interdyscyplinarnych z naukowcami z różnych dziedzin. Jego publikacje dotyczyły ortodoncji klinicznej, adaptacji MES i TMJ do aparatów funkcjonalnych, protokołów CLP, modyfikacji powierzchni implantów, biomarkerów, obrazowania wolumetrycznego 3D i automatyzacji, zastosowania innowacyjnych technologii w stomatologii środowiskowej oraz platform cyfrowych.

Źródło: wniosek aplikacyjny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

prof. Andrew Rothwell

Pracownik naukowo-dydaktyczny Loughborough University, School of Business and Economics, Director of Master od Science Programs in Human Resource Management. Profesor specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwojem kadr.

Profesor Andrew Rothwell jest dobrze wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie HR z międzynarodowym profilem badawczym i doświadczeniem w zakresie przywództwa. Obecnie jest dyrektorem programów MSc Human Resource Management w Loughborough University School of Business and Economics. Doktorat (Professionals, CPD and Employability, Loughborough, 2004) napisał we współpracy z Chartered Institute of Personnel and Development i doprowadził do powstania trwałego i cytowanego na całym świecie materiału badawczego (1 300+ cytowań: ResearchGate). Jego zainteresowania badawcze dotyczą zatrudnialności i zrównoważonej pracy, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym. Jest również założycielem Loughborough School of Business and Economics Responsible Management Research Interest Group. Jest członkiem Rady Redakcyjnej Australian Journal of Career Development.

Profesor Andrew Rothwell jest autorem ponad 50 recenzowanych artykułów naukowych, książek, rozdziałów w zbiorach redakcyjnych, referatów konferencyjnych i artykułów w czasopismach branżowych. Trzykrotnie publikował prace w amerykańskim Journal of Vocational Behavior (140 pkt.), zawsze jako główny autor. Ostatnio wydana książka: From Talent Management to Talent Liberation, London, Routledge znalazła się na krótkie liście do British Psychological Society Book Awards 2021.

Przyznane nagrody uniwersyteckie:

 • Uniwersytet Loughborough 2016, 2021: Nagroda Studencka: Postgraduate Appreciation Award w uznaniu wsparcia przyczyniającego się do dobrego samopoczucia, rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego i mentoringu;
 • Loughborough 2020, 2019, 2018: Uznanie dziekana za przekroczenie oczekiwań w odniesieniu do programu przywództwa, współpraca z organami zewnętrznymi, zwłaszcza brytyjskiego Chartered Institute of Personnel & Development, Zasady odpowiedzialnej edukacji menadżerskiej (globalna sieć 500+ uniwersytetów i HEI’s).

Źródło: wniosek aplikacyjny KUL.

dr Francesca Lionetti

Adiunkt psychologii rozwojowej na Uniwersytecie d’ Annunzio w Chieti-Pescara we Włoszech od 2019 r. W lutym 2013 r. dr Lionetti obroniła doktorat na Uniwersytecie w Pawii. W latach 2013-2016 pracowała na stażu podoktorskim na University of Pavia, badając predyktory rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i rolę interwencji opartych na przywiązaniu. Zaś w latach 2016-2019 prowadziła badania dotyczące interakcji jednostka-środowisko w ramach Wrażliwości Środowiskowej na Queen Mary University of London ze stażem podoktorskim.

Zainteresowania badawcze dr Lionetti dotyczą roli rodzicielstwa w rozwoju społeczno-emocjonalnym dzieci oraz interakcji między temperamentem dzieci a otoczeniem w metaramie wrażliwości środowiskowej/podatności różnicowej. Obecnie doktor współpracuje z Michaelem Pluessem (Queen Mary University of London, Wielka Brytania) oraz Danielem Kleinem, Arthurem Aronem i Elaine Aron (Stony Brook University, USA) przy opracowywaniu metod badania indywidualnych różnic we wrażliwości na środowisko w ciągu życia oraz przy badaniu fizjologicznych i genetycznych korelatów wrażliwości u małych dzieci.

W 2016 r. dr Lionetti otrzymała stypendium indywidualne Marie Curie na badanie wrażliwości dzieci na rodzicielstwo, a w 2018 r. stypendium Fundacji Jacobsa, jako co-Pl z Michaelem Pluessem na badanie wrażliwości dzieci w kontekście szkolnym. Jest trenerem procedury Video-feedback w celu promowania pozytywnego rodzicielstwa i wrażliwej dyscypliny (VIPP-SD) w imieniu Centrum VIPP na Uniwersytecie w Leiden.

Opublikowała ponad 50 artykułów w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Developmental Psychology, Neuroscience and Biobehavioral Reviews i Translational Psychiatry. Jest członkiem grupy finansującej serwis https://sensitivityresearch.com/ (sponsorowany przez Jacobs Foundation). Pełniła funkcję recenzenta ad hoc dla czasopism krajowych i międzynarodowych, a od 2019 r. wchodzi w skład Rady Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej.

Źródło: wniosek aplikacyjny WSEI.

prof. dr hab. Stefaan Poedts

Światowej sławy specjalista w obszarze badań Słońca, pogody słonecznej oraz jej oddziaływania na Ziemię. Ukończył Matematykę Stosowaną w 1984 roku na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Jako research assistant belgijskiego Narodowego Funduszu Badań Naukowych uzyskał tytuł doktora nauk ścisłych (matematyka stosowana) w 1988 r. na tym samym uniwersytecie. Po roku, jako postdoctoral researcher opuścił KU Leuven, aby objąć to samo stanowisko na Max-Planck-Institut für Plasmaphysik w Garching w pobliżu Monachium. W październiku 1991 r. profesor przeniósł się do Holandii, aby pracować w FOM-Instituut voor Plasmafysica „Rijnhuizen” (obecnie „Differ” w Eindhoven), najpierw jako scientific collaborator, a od października 1995 r. jako senior researcher. W październiku 1996r. Profesor powrócił do KU Leuven jako pracownik naukowy FWO-Vlaanderen w Centre for mathematical Plasma Astrophysics (CmPA) na Wydziale Matematyki. Od 1 października 2000 r. Profesor jest pracownikiem naukowym KU Leuven, obecnie jako profesor zwyczajny.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) korzysta z osiągnięć Profesora w przewidywaniu oddziaływania burz słonecznych na Ziemię. Profesor pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Pogody Kosmicznej przy ESA. Według bazy web of Science, Profesor jest autorem 483 publikacji cytowanych ponad 6 260 razy z indeksem H wynoszącym 39. Jest promotorem i promotorem pomocniczym w 15 prowadzonych przewodach doktorskich, a 26 studentów już uzyskało stopień doktora pod jego opieką.

Profesor Poedts jest współautorem trzech książek wydanych przez Cambridge University Press: „Principles of Magnetohydrodynamics” (Goedbloed i Poedts, 2004), „Advanced Magnetohydrodynamics” (Goedbloed, Keppens i Poedts, 2010) oraz ”Magnetohydrodynamics of Laboratory and Astrophysical Plasmas” (Goedbloed, Keppens i Poedts, 2019). Jest również autorem trzech innych książek i współautorem ponad 480 prac opublikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych, 230 referatów prezentowanych na międzynarodowych konferencjach oraz 6 outreach publications.

Jego publikacje były cytowane ponad 6260 razy (ISI Web of Knowledge, ponad 9520 razy w Google Scholar). Jego aktualny indeks Hirscha wynosi:

 • 39 w ISI Web of Knowledge;
 • 47 w Google Scholar (i-10 index = 222).

Profesor jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) od 2002 roku i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Pogody Kosmicznej ESA (SWVVT) od czerwca 2012 roku.

Źródło: wniosek aplikacyjny UMCS.

Nabór wniosków na Wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2023 r. rozpoczął się 1 października i trwał do 31 października 2022 r.

W II edycji Konkursu zgłoszonych zostało 19 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie ponad 280 tys. zł brutto!

Sześć wybitnych osobistości świata nauki odwiedzi Lublin dzięki miejskiemu wsparciu finansowemu w ramach Konkursu Visiting Professors in Lublin. Komisja Konkursowa wyłoniła te, które jej zdaniem najlepiej przyczynią się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Wśród naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazła się prof. dr rer. nat. Gabriele Berg, Kierownik Instytutu Biotechnologii Środowiskowej Politechniki w Graz (Austria), które jest miastem partnerskim Lublina, a także pracownik Instytutu Inżynierii Rolniczej i Biogospodarki im. Leibniza oraz Uniwersytetu Poczdamskiego (Niemcy). Jej kandydaturę zgłosił Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest wybitnym biologiem, biotechnologiem i wykładowcą akademickim w zakresie technologii środowiskowych i ekologicznych. Obszar jej badań obejmuje mikrobiologię i biotechnologię środowiskową. Ten zakres wpisuje się w aktualne tendencje i kierunki europejskich i światowych badań, związane z charakterystyką jakości środowiska rolniczego, łagodzeniem zmian klimatu oraz opracowaniem rozwiązań biotechnologicznych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

W ramach wsparcia Miasta Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odwiedzi prof. Joan Garcia, reprezentujący Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania). Profesor prowadzi interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, które umożliwiają oczyszczanie ścieków i innych rodzajów odpadów, naśladujących naturalne funkcjonowanie, a tym samym maksymalizując ekoefektywność. Jego badania koncentrują się obecnie na systemach oczyszczania opartych na mikroalgach oraz na naturalnych rozwiązaniach oczyszczania wody i osadów. Ponadto jest zaangażowany w odzyskiwanie bioproduktów i bioenergii w kontekście biogospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach Konkursu, Lublin odwiedzi również prof. dr hab. Stephan Peth, pracownik Instytutu Gleboznawstwa Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze (Niemcy). Jest jednym z liderów badań nad zrozumieniem niezwykle złożonego i zróżnicowanego środowiska jakim jest gleba oraz poznaniem procesów fizykochemicznych i biologicznych w niej zachodzących. Gościć będzie w Instytucie Agrofizyki PAN. Celem prowadzonych badań Profesora jest sukcesywne dostarczanie informacji, wskazówek, technik i technologii zmierzających do zwiększenia zównoważenia rolnictwa, tj. najwyższej wydajności przy zachowaniu walorów glebowych.

Prof. Daniel Mayorga Vega, pracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Maladze (Hiszpania), to osobistość, która w ramach Programu Visiting Professors in Lublin odwiedzi Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Profesor specjalizuje się w dziedzinie aktywności fizycznej. Jego główne kierunki badań to pomiar i ocena wydolności fizycznej, badania dotyczące wychowania fizycznego oraz metaanalizy związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem, prozdrowotną aktywnością fizyczną, zachowaniami sedenteryjnymi oraz motywacją do ćwiczeń.

Kierownik Laboratorium Technologii Żywności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), prof. Marc E.G. Hendrickx odwiedzi Instytut Agrofizyki PAN. Długofalowym celem badań laboratorium, którym kieruje Profesor, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych.

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest wizyta prof. Clive Wynne’a, pracownika Wydziału Psychologii Arizona State University (USA), specjalizującego się w psychologii i zachowaniu zwierząt. Swoje badania skupia przede wszystkim na zachowaniach problemowych psów, w tym również psów schroniskowych oraz ich szansach na adaptację, a także na ulepszaniu metod szkolenia psów tropiących.

W ramach II edycji Konkursu Visiting Porfessors in Lublin, Komisja Konkursowa przyznała środki finansowe Wnioskodawcom o łącznej wysokości 101 494,00 zł brutto!

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia II edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Sylwetki naukowców II edycji Programu:

Prof. dr rer. nat. Gabriele Berg

Profesor Gabriele Berg jest wybitnym biologiem, biotechnologiem i wykładowcą akademickim w zakresie technologii środowiskowych i ekologicznych. Badania prowadzone przez Profesor Gabriele Berg kładą duży nacisk na rozwój zrównoważonych metod witalizacji roślin z wykorzystaniem metod biologicznych oraz obejmują molekularną analizę procesów mikrobiologicznych zachodzących w środowisku glebowym, a w szczególności w ryzosferze. Badania prowadzone pod kierunkiem Profesor Berg koncentrują się na mikrobiomach i przekładaniu uzyskanych wyników na nowe koncepcje biotechnologiczne dla środowiska, a także dla zdrowia roślin i ludzi. Wizją nowoczesnego świata, kreowaną przez Profesor Gabriele Berg jest połączenie badań i zarządzania mikrobiomem w celu zapobiegania utracie bioróżnorodności, wybuchom epidemii i rozprzestrzenianiu się wieloopornych patogenów. Specjalistyczny obszar badawczy reprezentowany przez Profesor Gabriele Berg obejmuje zakres mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej, wpisujący się w aktualne tendencje i kierunki europejskich i światowych badań, związane z charakterystyką jakości środowiska rolniczego, łagodzeniem zmian klimatu oraz opracowaniem rozwiązań biotechnologicznych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa, a także założenia kluczowych dokumentów strategicznych UE, w tym Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii na rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku. Realizowane i rozwijane przez Profesor Berg kierunki badań wychodzą naprzeciw problemom podkreślanym w działaniach programu Horyzont Europa, a w szczególności są spójne z misją „Troska o gleby to troska o życie” w ramach obszaru badawczego ukierunkowanego na zdrowe gleby i żywność, są zgodne z celami koncepcji rolnictwa regeneracyjnego, obejmującymi w szczególności przywrócenie zdrowia gleb oraz odbudowę bioróżnorodności, a także istotnie podkreślają znaczenie mikrobiomów w holistycznej koncepcji One health. Profesor Gabriele Berg jest niekwestionowanym autorytetem oraz pionierką badań z zakresu interakcji pomiędzy mikrobiomami roślinnymi i glebowymi, zarządzania mikrobiomami oraz rolą mikrobiomów w środowisku naturalnym i zdrowiu człowieka.

Źródło: wniosek aplikacyjny IA PAN

Prof. Joan Garcia

Prof. Joan Garcia prowadzi interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, które umożliwiają oczyszczanie ścieków i innych rodzajów odpadów, naśladując naturalne funkcjonowanie, a tym samym maksymalizując eko-efektywność. Jego badania koncentrują się obecnie na systemach oczyszczania opartych na mikroalgach (takich jak wysokowydajne stawy glonowe i zamknięte lub półzamknięte fotobioreaktory) oraz rozwiązaniach opartych na przyrodzie (takich jak zbudowane mokradła) do oczyszczania wody i osadów. Ponadto jest w pełni zaangażowany w odzyskiwanie bioproduktów i bioenergii w kontekście biogogpodarki o obiegu zamkniętym. Jego wkład w rozwój nauki podkreśla fakt, że jest on współautorem ponad 160 prac naukowych opublikowanych w wysoko notowanych czasopismach i cytowanych w ostatnich czterech latach ponad 800 razy. Łączny indexs h zapraszanego profesora wynosi 53 (Scopus). Profesor Joan Garcia wygłosił także 58 wystąpień konferencyjnych. Jest autorem 17 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym oraz redaktorem naczelnym czasopisma Nature-Based Solutions (Elsevier), a także członkiem rad redakcyjnych czasopism lub redaktorem gościnnych czasopism wydawnictwa naukowego Elseviere, takich jak: Ecologicał Engineering, New Biotechnology, Science of the Total Environment, Desalinalion and Water Treatment, Ecological Engineering. Do największych osiągnięć naukowych profesora należy zaliczyć kierowanie trzema grantami międzynarodowymi uzyskanymi z funduszy Unii Europejskiej, w tym:
• PROMICON (2021-2025) finansowany z programu H2020 (440,375 €),
• INCOVER (2016-2019) finansowany z programu H2020 (807,500 €),
• ARBI (2013-2015), finansowany z 7 programu ramowego UE (490,00 €).
Praca w tych projektach przyczyniła się do rozwoju wiedzy na temat bioproduktów pozyskiwanych z sinic oraz ekologicznych oczyszczalni ścieków.

Źródło: wniosek aplikacyjny UP Lublin.

Prof. dr hab. Stephan Peth

Prof. dr hab. Stephan Peth (według bazy Scopus) jest autorem 117 publikacji, może pochwalić się 4384 cytowaniami swoich prac, a jego index Hirscha wynosi 41. Wskazane wyżej standardowe i syntetyczne parametry oceny aktywności i jakości naukowej czynią z Profesora wybitną postać w świecie nauki i autorytet w swojej dziedzinie. Obszar zainteresowań naukowych Profesora całkowicie pokrywa się z zakresem badań prowadzonych przez Instytut Agrofizyki PAN, a w szczególności Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych (tj. gleb). Badania gleboznawcze nabierają coraz bardziej istotnego znaczenia. Wynika to z faktu, że w świetle wzrostu liczby ludności rośnie też zapotrzebowanie na produkcję żywności. Prowadzi to do powstawania coraz bardziej zaawansowanych technik nawożenia i ochrony roślin. Intensyfikacja zastosowania nawozów i pestycydów prowadzi jednak do niekorzystnych zmian w strukturze gleby oraz jej bioróżnorodności. Powoduje to powstanie błędnego koła, w którym aby otrzymać wyższe plony i/lub utrzymać dotychczasowe, konieczne jest sukcesywne zwiększanie ilości nawozów i pestycydów. Z problemem tym spotyka się już zaawansowane technologicznie rolnictwo Krajów Zachodu, a problem ten dotykał będzie również rozwijającego się rolnictwa polskiego.

Dlatego naukowcy z całego świata starają się wybiec w przyszłość i coraz intensywniej dążą do zrozumienia niezwykle złożonego i zróżnicowanego środowiska, jakim jest gleba oraz poznają procesy fizykochemiczne i biologiczne w niej zachodzące. Celem badań jest sukcesywne dostarczanie informacji, wskazówek, technik i technologii zmierzających do zwiększenia zrównoważenia rolnictwa, tj. najwyższej wydajności przy zachowaniu walorów glebowych. Jednym z liderów tychże badań jest prof. dr hab. Stephan Peth z Uniwersytetu Leibniz w Hanowerze.

Od ponad 20 lat prof. dr hab. Stephan Peth prowadzi badania z zakresu fizyki, mechaniki i ekologii gleby w różnych skalach. Wyjaśnia wpływ sposobu użytkowania gruntów na przepływ wody, materii oraz energii w glebie oraz określa interakcje występujące pomiędzy sąsiednimi sferami (hydrosferą, biosferą itd.). Jako członek różnych grup badawczych finansowanych przez organizację DFG (FOR1320, FOR2179W) oraz uczestnik programu priorytetowego DFG dotyczącego ryzosfery (SPP2089) bada wpływ procesów biotycznych i abiotycznych na tworzenie sieci (bio)porów i (mikro)agregatów glebowych oraz na magazynowanie i transport wody i węgla w glebie. W badaniach tych wykorzystywana jest głównie mikrotomografia rentgenowska, która umożliwia nieinwazyjne obrazowanie dynamiki struktury gleby. Charakterystyki mikromorfologiczne porów są mierzone za pomocą metod ilościowej analizy obrazu celem powiązania struktury z funkcją gleby w mikroskali.

W skali polowej prof. dr hab. Stephan Peth od wielu lat zajmuje się badaniem bilansu wodno energetycznego gleb in situ. W ramach różnych skoordynowanych projektów, w których brał udział, zaprojektowano i stworzono sieć czujników do monitorowania gleby. Opracowano również technikę pomiarową opartą na dronach (termografię), za pomocą której można rejestrować przestrzenną zmienność temperatury gleby i drzewostanu. Obecnie Pan prof. dr hab. Stephan Peth jest zaangażowany w projekt finansowany przez Ministerstwo Hesji (AKHWA) w ramach zintegrowanego planu ochrony klimatu Hessen 2025. Jego głównym celem jest określenie wpływu rolnictwa regeneracyjnego na bilans wodno-energetyczny gleb.

Źródło: Wniosek aplikacyjny IA PAN

Prof. Daniel Mayorga Vega

Prof. Daniel Mayorga Vega jest obecnie pełnoetatowym profesorem w dziedzinie wychowania fizycznego w Department of Didactics of Languages, Arts and Sports, Faculty of Education Sciences, Unive rsity of Málaga (Hiszpania). Posiada międzynarodowy doktorat, ukończył 5 letnie studia Physical Activity and Sport Sciences w Faculty of Sport Sciences na Uniwersytecie w Granadzie. Posiada międzynarodowy doktorat oraz studia magisterskie z Research in Physical Activity and Sport, jak również 3 letnie studia Physical Education Teaching ukończone na Uniwersytecie w Maladze. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem ze średnią ocen 9,24 na 10 według Degree and Sobresaliente Cum Laude (maximum score) oraz z dobył dwie nagrody podczas pierwszych studiów doktoranckich. Posiada łączną liczbę około 300 publikacji naukowych, ponad 100 prac opublikował w czasopismach z JCR i/lub SJR Impact Factor. Należy zaznaczyć, że ponad 25 prac plasuje się w Q1. Aktywnie uczestniczył w około 20 projektach naukowo badawczych, z łącznym funduszem ponad 500.000€. Od 2017 roku do bieżącej chwili zgromadził 3241 cytowań, indeks H na poziomie 28 oraz 10 index na poziomie 89. Ponadto uzyskał 5 nagród badawczych:

 • Sports Research Award 2016 (XXII Edition). Doctoral thesis. Second prize. Przy-znana przez Andalusian Institute of Sport, Ministry of Tourism and Sport, Regional Govern-ment of Andalusia.
 • Extraordinary Doctoral Thesis Award. (2015/16), University of Granada.
 • 5th Research Award (2014). Third prize. Przyznane przez Journal of Sport and Health Research, Didactic Association of Andalusia.
 • Prize for the best abstracts presented at the EXERNET Symposium. Przyznane przez Scientific Committee and Organizer of the EXERNET Symposium Physical Exercise and Health Research: Present and Future in Spain.
 • Award for publication of the research grant (top prize). Przyznane przez Vice-rectorate for by Science Policy and Research, University of Granada.

Profesor Daniel Mayorga Vega posiada 10-letnie doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie, prowadząc zajęcia we wszystkich stopniach nauczania (studia I, II i III stopnia). Ponadto brał udział w różnych programach podnoszących jakość kształcenia (Horizontal Coordinator of a Degree, Program of tutoring foreign students, and Tutorial Action Plan dla studentów na pierwszych latach studiów). Opublikował oryginalne pomoce dydaktyczne w postaci ponad 30 rozdziałów w podręcznikach. Jego główne kierunki badań to pomiar i ocena wydolności fizycznej, badania oparte na wychowaniu fizycznym oraz przeglądy systematyczne związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem, prozdrowotną aktywnością fizyczną, zachowaniami sedenteryjnymi oraz motywacją do ćwiczeń.

Źródło: Wniosek aplikacyjny UMLub.

Prof. Marc E.G. Hendrickx

Długofalowym celem badań Laboratorium Technologii Żywności (LFT), którym kieruje Prof. Marc E.G. Hendrickx, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych podczas całego cyklu życia żywności. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych. Procesy można podzielić na cztery kategorie:

 • konwencjonalne i nowatorskie operacje jednostkowe nadające strukturę, takie jak mieszanie, mieszanie, homogenizacja wysokociśnieniowa, obróbka termiczna,
 • konwencjonalne i nowatorskie techniki konserwacji, takie jak obróbka termiczna, obróbka wysokociśnieniowa/termiczna,
 • warunki przechowywania, takie jak przechowywanie w lodówce lub w temperaturze otoczenia, w tym przyspieszone testowanie trwałości,
 • symulowane (in vitro/in silico) procesy trawienne, takie jak przetwarzanie pokarmu doustnego, trawienie żołądkowe, trawienie pokarmu w jelicie cienkim.

Kluczowe pytania badawcze stawiane przez Prof. Marc E.G. Hendrickxa dotyczą:

 • relacja proces-struktura: tworzenie i konserwacja struktury żywności ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przetwarzania na polimery ściany komórkowej, struktury subkomórkowe, komórkowe i wielokomórkowe oraz ich rolę w systemach żywnościowych,
 • relacja proces-struktura-zdrowie: funkcjonalność zdrowotna pod względem trawienia i/lub biodostępności składników związanych ze zdrowiem oraz związek pomiędzy trawieniem, zmianami biodostępności i właściwościami strukturalnymi oraz ich wpływem poprzez przetwarzanie,
 • relacja proces-struktura-jakość: właściwości sensoryczne, stężenia i konwersja mikroelementów oraz zanieczyszczenia wywołane procesem w odniesieniu do czynników przetwarzania, okresu trwałości i właściwości strukturalnych.

Badania obejmują podejście inżynierii odwrotnej, wychodząc od konsumenckich profili z uwzględnieniem procesów fizjologicznych podczas trawienia. Podejście badawcze integruje mechanizmy reakcji, chemometrię i kinetykę w różnych skalach długości (molekularnej, mikroskopowej, mezoskopowej i makroskopowej) oraz czasu. Obejmuje podejścia ex situ, in situ, in vitro i in silico. W szczególności badania Prof. Marc E.G. Hendrickxa skupiają się na żywności i składnikach na bazie owoców, warzyw i roślin strączkowych.

Źródło: Wniosek aplikacyjny IA PAN.

Prof. Clive Wynne

Urodzony w Anglii Clive Wynne studiował na University College London i University of Edinburgh. Pracował na wydziale University of Westem Australia i University of Florida, zanim przybył na Arizona State University w 2013 roku.

Jego szerokie zainteresowania obejmują psychologię porównawczą rozumianą jako obejmująca ewolucję, rozwój i postęp zachowań jednostek i grup zwierząt niebędących ludźmi. Zachowania, którymi interesuje się prof. Wynne, rozciągają się od prostych uwarunkowań do złożonych poznań.

Jego podejście jest behawiorystyczne z naciskiem na oszczędne wyjaśnienia, poznawcze w jego zainteresowaniu bogatymi zachowaniami i etologiczne w jego trosce o postrzeganie zachowania jeko narzędzia w adaptacji zwierząt do ich środowiska. Szczególnym celem prowadzonych badań jest zachowanie psów i ich dzikich krewnych. W tej dziedzinie grupa Wynne’a prowadzi badania w następujących obszarach:

 • zdolność psów domowych do reagowania adaptacyjnego na zachowania ludzi, z którymi żyją;
 • wdrożenie stosowanych technik analizy behawioralnej w leczeniu zachowań problemowych u psów;
 • zachowanie psów ze schronisk, które wpływają na ich szanse na adopcję w ludzkich domach, a także na dobrostan psów ze schronisk;
 • ulepszone metody szkolenia psów tropiących;
 • rozwój banków testowych do badania starzenia poznawczego u psów domowych;
 • ludzie jako wzbogacenie społeczne dla psowatych żyjących w niewoli.

Źródło: wniosek aplikacyjny UP Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu