Visiting Professors in Lublin

Jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina jest dążenie do umiędzynarodowienia lubelskich uczelni. Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Miasto Lublin wychodzi z inicjatywą stworzenia programu, mającego na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych, w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, zainspirowaną działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

Plakat promujący Program Visiting Professors

Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia wyższa lub instytut badawczy, bądź naukowy, z siedzibą w Lublinie. W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Visiting Professors in Lublin”;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „ Visiting Professors in Lublin”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod wa-runkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisa

Więcej informacji w regulaminie Konkursu oraz w jego aktualizacji.

Ogłoszenie o Konkursie dostępne na stronie bip.lublin.eu.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpoczął się 1 października i trwał do 15 listopada 2021 r.

W pilotażowej edycji Konkursu zgłoszono 20 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niemal 300 tys. zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła sześć kandydatur uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu, których obecność w mieście przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Wśród wyłonionych naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazł się m.in. dr hab. Luis Inostroza, pracownik Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum (Niemcy), zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, którego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska. Posiada doświadczenie zawodowe w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji, jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

W ramach Konkursu Lublin odwiedzi również prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz – pracownik Katedry Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty w Edmonton (Kanada), którego obszar specjalizacyjny stanowi informatyka, automatyka oraz robotyka, w tym cybernetyka techniczna oraz elektronika biomedyczna. Jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowych, udzielającym się czynnie również w komitetach redakcyjnych i radach naukowych wiodących czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prof. Witold Pedrycz będzie gościł na Politechnice Lubelskiej prowadząc seminaria i warsztaty naukowe, ogólnodostępne dyskusje panelowe i wykłady oraz włączając się w prowadzone aktualnie przez uczelnię prace badawczo-naukowe.

W ramach wsparcia Gminy Lublin, swoją obecnością na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zaszczyci prof. Om Prakash Kharbanda – wybitny klinicysta i naukowiec, stale przyczyniający się do rozwoju ortodoncji, łączący wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie), współpracującym m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia oraz rządem indyjskim w takich inicjatywach, jak National Knowledge Network oraz National Oral Health Program.

Kolejna osoba – Prof. Andrew Rothwell – to pracownik Loughborough University, School of Business and Economics, osobistość, która w ramach Programu Visiting Professors in Lublin odwiedzi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Profesor specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwojem kadr, podczas swojej wizyty uczestniczyć będzie nie tylko w pracach naukowo-badawczych, ale również przeprowadzi otwarte spotkania ze studentami lubelskich uczelni z zakresu zarządzania rozwojem zawodowym oraz zatrudnieniu studentów i absolwentów w środowisku międzynarodowym.

Wśród zaproszonych osób znalazła się również dr Francesca Lionetti, która gościć będzie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach obchodów Światowego Dnia Obchodów Wrażliwości – to psycholożka rozwoju oraz badaczka specjalizująca się w rodzicielstwie, przywiązaniu, rozwoju społeczno-emocjonalnym i wrażliwości na środowisko, adiunkt na Wydziale Neuronauki, Obrazowania i Nauk Klinicznych w Gabriele d’Annunzio University Chieti-Pescara (Włochy).

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest przyjazd prof. dr hab. Steefana Poedtsa – kierownika Katedry Matematyki w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), przewodniczącego ESA Space Weather Working Team, specjalizującego się w astrofizyce Słońca, pogodzie słonecznej oraz jej oddziaływaniu na Ziemię.

Łączna wartość przyznanego przez Komisję Konkursową wsparcia wyniosła 80 000,00 zł brutto.

Cieszę się, że pilotażowa edycja Konkursu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony lubelskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych. Dzięki temu mogliśmy poznać potrzeby oraz wyzwania, jakie stoją przed instytucjami, które dążą do nawiązywania trwałych kontaktów międzynarodowych, w tym współpracy badawczej. Te nawiązywane relacje w dłuższym okresie przyczyniają się do wzmacniania pozycji Lublina jako atrakcyjnego ośrodka kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. Wszystkim Laureatom serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnym naborze do Programu Visiting Professors in Lublin.

mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu